Reglement

 

 

 1. De contributie bedraagt € 8,50 per maand. De leden zijn verplicht om vóór de 2de dinsdag van de maand hun contributie te betalen.  De contributie kan overgemaakt worden op ING rekeningnummer: NL78INGB0007368094 t.n.v. dartsclub Simply the Best.

 

 1. Bij wijzigingen van het adres, e-mailadres en/of telefoonnummer worden de leden geacht dit door te geven aan het bestuur. Dit kan persoonlijk of per e-mail gedaan worden.

 

 1. Leden van dartvereniging worden automatisch aangemeld als lid bij de buurtvereniging. Per jaar is een contributie bij de buurtvereniging van € 10,00 per jaar verschuldigd. Adresgegevens (en e-mailadressen) van leden worden gedeeld met de buurtvereniging en de buurtvereniging schrijft haar leden (dus inclusief leden van dartvereniging) aan (in het begin van het kalenderjaar) met het verzoek om de contributie te betalen. Deze contributie wordt dus niet via de dartvereniging geint.
 1. Opzegging van het lidmaatschap kan persoonlijk bij één van de bestuursleden gedaan worden of per e-mail. Opzeggen kan per maand zowel schriftelijk als mondeling gedaan worden.

Alles wat openstaat aan contributiegelden moet worden betaald voor het einde van de maand waarin opgezegd wordt.

 

 1. Zodra er 36 inschrijvingen zijn zal er een ledenstop worden ingesteld. Op een speelavond zelf kunnen er maximaal 36 spelers meedoen. Wie het eerst komt wie het eerst maalt. Leden gaan voor de gastspelers.

 

 1. Bij een contributie achterstand van 1 maand wordt er een 1e waarschuwing gegeven. Bij een contributie achterstand van 2 maanden wordt er een 2e schriftelijke waarschuwing gegeven en volgt er een boete van € 3,00. Bij 3 maanden achterstand wordt het betreffende lid het lidmaatschap ontzegd. De contributie plus boete blijft verschuldigd.

 

 1. Het is in de buurtruimte ten strengste verboden te roken. Dit geldt ook in de toiletten! Eventuele opgelegde boetes aan de Dartvereniging worden op het desbetreffende lid verhaald.

 

 

 

 1. De leden worden verzocht om uiterlijk 19:45 uur aanwezig te zijn, dit i.v.m. de loting die om     20:00 uur start. Leden die na 20:00 uur binnen komen kunnen voor deze avond niet meer ingeloot worden. Als je denkt dat je niet op tijd (19:45 uur) aanwezig kunt zijn, kun je tussen 19:30 uur en 19:45 uur de buurtruimte bellen om te zeggen dat je wat later komt, tel 079-3518298.

 

 1. Bij binnenkomst graag even melden bij de wedstrijdtafel/-leiding. Voor vragen en opmerkingen kan men terecht bij de wedstrijdtafel.

 

 1. De leden die met een wedstrijd bezig zijn, hetzij met gooien, hetzij met schrijven, worden verzocht om het telefoneren tijdens de wedstrijden zo veel mogelijk te beperken.

 

 1. Huisregel Tac-Tic: bij een gelijke stand in punten maar nog niet alles is gesloten wordt er doorgegooid totdat iemand met punten voorstaat en alles gesloten heeft en de andere partij niet meer gelijk kan maken. Bij een gelijke stand wanneer ook alles gesloten is, dient de leg overgegooid te worden.

 

 1. Iedereen is verantwoordelijk voor zijn eigen punten. Indien je jouw score niet meldt krijg je ook geen punten. Dit geldt ook voor de hoogste finish en de 180.

 

 1. Als een dartlid, door onenigheid, de dartavond verlaat voordat hij/zij alle wedstrijden op deze avond gegooid heeft, vervallen alle op deze avond behaalde punten. Ga, als er onenigheid optreedt, altijd eerst in gesprek met één van de bestuursleden. Mogelijk kan, door overleg, de irritatie weggenomen worden. Mocht een lid vroegtijdig de wedstrijd moeten verlaten vanwege persoonlijke omstandigheden dan vervallen de behaalde punten niet. Hij of zij kan dit dan aangeven bij de leden in de poule (of bij één van de bestuursleden).

 

 1. Voor een potentiele leden is de eerste speelavond gratis. In dit geval tellen de punten van het potentiele lid niet mee in het algemeen klassement. De tegenstander krijgt minimaal 3 punten of het daadwerkelijk aantal gescoorde punten indien deze persoon lid is. Komt het potentiele lid voor de 2e keer dan dient deze persoon lid te worden van de dartsclub en buurtvereniging voor aanvang van de speelavond. Geen uitzonderingen. De punten gaan pas tellen vanaf het moment dat het lidmaatschap ingaat.

 

 1. Gastspeler die niet de intentie hebben om lid te worden dienen de vastgestelde bijdrage per avond aan het begin van de avond te voldoen. Gastspelers worden niet opgenomen in de ranking van de dartvereniging. Leden van de dartvereniging scoren tegen gastspelers minimaal 3 punten of het daadwerkelijk gescoorde aantal punten. Leden van dartvereniging hebben voorrang bij het indelen van de banen.

 

 1. Minimaal 1x per jaar zal er een ledenvergadering worden gehouden.

 

 

Dit reglement is door het bestuur van Dartvereniging “Simply the Best” opgesteld maart 2004, aangepast per mei 2008, september 2010, mei 2011, mei 2013, november 2013 en september 2022.